Dotacje

Cel i przedmiot działania

Jednym z kluczowych obszarów działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” jest pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych Stowarzyszenie oraz kompleksowe wsparcie podmiotów funkcjonujących na obszarze Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego oraz członków Klastra Turystycznego „Szwajcaria Bałtowska” w zakresie kompleksowego wsparcia w procesie pozyskiwania funduszy i realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Oferta Stowarzyszenia w zakresie pozyskiwania dotacji i realizacji projektów unijnych skierowana jest również do podmiotów spoza Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego.

Zakres działań

 • doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego programu pomocowego
 • pomoc w wypracowaniu koncepcji projektu
 • przygotowanie i opracowanie kompletu dokumentów niezbędnych w celu pozyskania dofinansowania z programów pomocowych
 • przygotowanie studium wykonalności i/lub biznes planu zgodnie z wytycznymi programów
 • zarządzanie oraz rozliczanie dofinansowanych projektów

 

Ścieżka współpracy

Etap 1. Szczegółowa analiza potrzeb Klienta

 • analiza i weryfikacja planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych funduszy unijnych i możliwości pozyskania dotacji
 • rekomendacja najkorzystniejszych rozwiązań dla projektów
 • wskazanie najlepszego programu lub programów z uwzględnieniem najbliższych terminów naborów wniosków
 • symulacja oceny szans uzyskania wsparcia

Współpracę z podmiotem zainteresowanym otrzymaniem dotacji poprzedzamy szczegółową analizą jego potencjału. Poznanie wewnętrznych mechanizmów funkcjonujących w danym podmiocie wraz z naszą wiedzą i doświadczeniem skutkują przedstawieniem potencjalnych źródeł finansowania wraz z wymaganiami, jakie należy spełnić by otrzymać dofinansowanie.

Etap ten kończy się podpisaniem umowy w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej.

Dla potencjalnego klienta, który ma dobrze przemyślany pomysł i koncepcję działania, analizę i doradztwo w zakresie realizacji projektu świadczymy bezpłatnie. W przypadku przygotowywania skomplikowanych analiz i opracowań może zachodzić potrzeba sfinansowania tego etapu przez Klienta. Każdorazowo w takiej sytuacji wspólnie z Klientem określamy zakres i koszt prac koncepcyjnych.

Etap 2. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej

 • przygotowanie wniosku o dotację
 • przygotowanie dokumentacji dodatkowej: studium wykonalności i biznes planu
 • doradztwo w procesie pozyskania wymaganych załączników (opinie o innowacyjności, dokumenty finansowe, badania rynkowe, pozwolenia na budowę itp.)
 • przygotowanie analizy finansowej planowanej inwestycji
 • skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej
 • dokonywanie ewentualnych poprawek i uzupełnień na wezwanie odpowiedniej instytucji
 • konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku
 • pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje
 • doradztwo w procedurze odwoławczej

Wybór konkretnego programu operacyjnego pozwala rozpocząć drugi etap współpracy, jakim jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumentację opracowujemy na podstawie przekazanych przez Klienta dokumentów zgodnie z wymogami poszczególnych programów, jak również obowiązującymi przepisami prawa. Pomagamy również w sporządzeniu i skompletowaniu niezbędnych załączników.

Etap 3. Zarządzanie projektem

 • zarządzanie projektem pod kątem zgodności z przepisami UE i wytycznymi odpowiedniej instytucji
  monitorowanie i kontrola realizacji projektu
 • doradztwo w trakcie wdrażania projektu (realizacja projektu zgodnie z zapisami wniosku
  o dofinansowanie i umowy o dofinansowanie)
 • przygotowanie wniosków o płatność oraz doradztwo w przygotowaniu odpowiednich załączników
 • pośrednictwo w kontaktach z instytucja odpowiedzialną za rozliczanie projektu
 • przygotowanie sprawozdawczości oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminach i formie zgodnej
  z wymogami programu (raporty techniczne i finansowe, raport końcowy, wnioski o wypłatę dotacji)
 • współpraca z podwykonawcami w zakresie poprawności fakturowania w odniesieniu do zapisów umowy o dofinansowanie
 • przygotowanie i asysta podczas kontroli realizacji projektu
 • sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu
 • doradztwo w procedurze odwoławczej

Uzyskanie dotacji nie oznacza zakończenia współpracy. Na tym etapie świadczymy usługi w zakresie zarządzania projektem ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych i wymogów danego programu. Współpraca w zakresie zarządzania projektem prowadzona jest na bazie odrębnej umowy.

Wybrane realizacje:

 1. „Rozwój Centrum Apiterapii ApiBałt sp. z o.o. poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług o całoroczne usługi noclegowe oraz ofertę mini spa” – Swiss Contribution, Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością; Program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju; Podprogram: Rozwój Lokalny; Dotacje i granty
 2. „Produkty lokalne szansą na aktywizację lokalnej społeczności i wzbogacenie oferty turystycznej gminy Bałtów” - Swiss Contribution, Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością; Program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju; Podprogram: Rozwój Lokalny; Dotacje i granty
 3. „Restauracja „Zapiecek Bałtowski” – inwestycja powiązania kooperacyjnego na rzecz wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej regionu świętokrzyskiego” w ramach działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw; Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 4. „Szwajcaria Bałtowska” – budowa nowego stoku narciarskiego jako wspólna inwestycja powiązania kooperacyjnego na rzecz rozwoju inwestycji w gminie Bałtów”, w ramach działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw; Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 5. „Powołanie klastra turystycznego „Szwajcaria Bałtowska: i wprowadzenie jego pierwszej atrakcji turystycznej w formie questa” – Swiss Contribution, Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością; Program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju; Podprogram: Rozwój Lokalny; Dotacje i granty
 6. „Budowa i remont budynku Klubu „Bałtek” w Bałtowie – Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
 7. „Opracowanie i druk podręcznika metodologii tworzenia nieoznakowanych szlaków turystycznych” – Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007- 2013
 8. „Przygotowanie i dystrybucja pakietów promujących usługę lokalną jaka są wizyty studyjne”, Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007- 2013